Nghiên cứu

Nghiên cứu

Chương trình Nghiên cứu của Viện Đào tạo Quốc tế - ĐHQG TP.HCM được thiết lập trên cơ sở kế thừa những thành quả của Trung tâm Đào tạo & Phát triển nguồn Nhân lực (CHRD) nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng Viện trở thành đơn vị xuất sắc về quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam. Chương trình nghiên cứu của Viện có nhiệm vụ nâng cao năng lực của cán bộ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo của Viện và giải quyết các vấn đề của giáo dục trong toàn hệ thống ĐHQG TP.HCM.

Hoạt động của chương trình đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu và phổ biến tri thức về khoa học giáo dục, đặc biệt nhấn mạnh những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học. 
Bên cạnh đó, Chương trình cũng tổ chức một số hoạt động đào tạo, chủ yếu về phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng lãnh đạo đại học, nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên, quản lý của các trường. Javascript Example

Ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript

Sử dụng Javascript để thay đổi thuộc tính display:none để ẩn và display:block để hiển thị thẻ div

Nội dung thẻ div: Chào mừng bạn đến đến với webiste học lập trình freetuts.net


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM